Revision eller udvidet gennemgang?

Hør seneste nyt fra registreret revisor Steen Gilfelt

Udvidet gennemgang er kort fortalt, som ordet siger, en udvidet gennemgang af årsregnskabet. Udover et review indeholder udvidet gennemgang bl.a. bekræftelser fra pengeinstitutter, advokatbrev, tingbøger og dokumentation for skatteindberetninger.

Udvidet gennemgang vil adskille sig fra revision, ved at revisor som udgangspunkt ikke:

  • Kontrollerer den fysiske lageroptælling, som virksomheden har foretaget
  • Kontrollerer regnskabstal og -oplysninger ved test til underliggende dokumentation
  • Udarbejder en skriftlig rapportering til ledelsen i virksomheden.


Erklæringsstandard for dig i Regnskabsklasse B
Reglerne for, hvad revisor skal undersøge i henhold til de internationale revisionsstandarder (ISA’erne), er nogle gange for omfattende i forhold til mindre virksomheder. Derfor kan virksomheder i regnskabsklasse B vælge imellem en revision iht. ISA’erne og en særlig dansk erklæringsstandard, der kan egne sig bedre til mindre virksomheder. Erklæringsstandarden hedder udvidet gennemgang.

Udvidet gennemgang kan således ikke sidestilles med en revision, da den ikke giver samme grad af sikkerhed for årsrapportens regnskabsoplysninger, men kan være et godt alternativ for de virksomheder, som ikke har behov for den høje grad af sikkerhed, som revisionen giver.

Her får du et indblik i de nye regler og de overvejelser, du skal gøre dig, når du skal vælge mellem fortsat revision eller udvidet gennemgang.

Der kan træffes beslutning om at overgå til udvidet gennemgang på en ordinær generalforsamling med virkning for det kommende årsregnskab siger registreret revisor Steen Gilfelt

De mindste selskaber og koncerner
De mindste selskaber kan fortsat undlade revision og udvidet gennemgang, hvis virksomheden i to på hinanden følgende regnskabsår på balancetidspunktet ikke overstiger to af følgende størrelser:

  • En balancesum på 4 mio. kr.
  • En nettoomsætning på 8 mio. kr.
  • 12 fuldtidsansatte i gennemsnit i løbet af regnskabsåret.


Holdingselskaber
Holdingselskaber med ejerandele på over 20 % i andre virksomheder, og som sammenlagt ikke overstiger grænsen for revisionspligt, kan ligeledes undlade revision. Andre virksomheder i regnskabsklasse B skal vælge mellem udvidet gennemgang eller revision.

Seneste informationer fra Gilfelt Revision v/ Steen Gilfelt