Ge­ne­ra­tions­skif­te til nedsat gaveafgift

En betydelig stigning af den nuværende gave- og boafgift ved generationsskifte er lige på trapperne, og derfor er det afgørende for familievirksomheden, hvornår det besluttes, at virksomheden skal overdrages til den næste generation.

Det er naturligt at give en gave til den næste generation i forbindelse med skiftet, der således gør salgssummen mindre, for at sikre virksomheden og dermed børnenes økonomi fremadrettet. Gave- eller boafgiften beregnes på baggrund af selskabets værdiansættelse, når generationsskiftet gennemføres.

Den nye regering varsler tilbagerulning af den nuværende lempelse af afgiften
Den forhenværende regering nedsatte gave- og boafgiften fra de 15 procent til de nuværende 6 procent for at lette generationsskifterne. Den nuværende regering har både forud for valget og efter valget oplyst, at de vil gennemføre en tilbagerulning af den nuværende lempelse af den almindelige bo- og gaveafgift på 15 procent. Tilbagerulningen forventes tillagt virkning allerede fra tidspunktet for fremsættelse af lovforslaget.

Den næste generation skal betale gave- eller boafgiften, hvilket ofte kræver, at den nye ejer er nødt til at hæve midler i virksomheden for at kunne betale gave- og boafgifterne. Det udløser en betydelig beskatning, der i øjeblikket beskattes med 42 procent, men som regeringen har oplyst vil blive forhøjet til 45 procent.

Mange generationsskifter vil således blive vanskeliggjort af den meget store skatte- og afgiftsbyrde, som de foreslåede regler samlet set indebærer.

Det kan have stor betydning for finansieringen og dermed også fremtiden for virksomheden at vente med at gennemføre generationsskiftet. Der kan opnås væsentlige skattemæssige fordele ved den rigtige løsning af generationsskifte, hvormed der foretages en tilpasning af virksomhedsstrukturen som led i det forberedende arbejde. Derudover er der en række familie- og arveretslige forhold, som bør afdækkes, navnlig når der sker overdragelse til børn og børnene.

Tag os med på råd, når du skal gennemføre generationsskiftet
Det er vigtigt, at der fra starten bliver lagt den rigtige strategi, for at sikre et succesfuldt generationsskifte, hvor der samtidigt tages højde for de personlige forhold